• ALGEMENE LEDENVERGADERING

 • Het bestuur van FC Castricum nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 31 oktober a.s. aanvang 20.00 uur in de kantine. De documenten die betrekking hebben op de agenda liggen dan voorafgaand aan de ALV in de kantine ter inzage en zijn 3 dagen voorafgaand aan bovengenoemde datum op te vragen bij de penningmeester en secretaris van de vereniging. 

  Agenda 

  1. Opening
  2. Vasstelling agenda
  3. Mededelingen
  4. Goedkeuring notulen ALV 14/12/2018
  5. Terugblik seizoen 2018/2019
  6.  Presentatie jaarrekening 2018/2019
   o Verslag kascommissie
   o Decharge penningmeester
   o Benoeming nieuwe kascommissie
  7. Afscheid van bestuursleden
   Aftredend zijn Wim Beukers (Voorzitter), Marc Huis (penningmeester) en Bert Visser (algemene zaken), allen niet herkiesbaar.
  8. Benoeming van nieuwe bestuursleden
   Als nieuwe bestuursleden zullen worden voorgesteld Anita Jansen (projecten), Pieter Dijker (penningmeester) en Martijn Nieuwenhuijs (algemene zaken) Vacature voorzitter is nog vacant.
  9. Plannen bestuur/beleid 2019/2020
  10. Begroting 2019/2020
  11. Rondvraag
  12. Sluiting

  Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient tenminste 3 keer 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste twaalf stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

  Namens het bestuur van FC Castricum
  Willem Jobse, secretaris