• ALGEMENE LEDENVERGADERING

 • Het bestuur van FC Castricum nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 17 november a.s. aanvang 20.00 uur in de kantine.
  De documenten die betrekking hebben op de agenda liggen dan voorafgaand aan de ALV in de kantine ter inzage en zijn 3 dagen voorafgaand aan bovengenoemde datum op te vragen bij de penningmeester en secretaris van de vereniging.

   

  Agenda

  1. Opening 
  2. Vastelling agenda
  3. Mededelingen
  4. Goedkeuring notulen ALV 10/02/2022
  5. Terugblik seizoen 2021/2022
  6. Presentatie jaarrekening 2021/2022
      o Verslag kascommissie
      o Decharge penningmeester
      o Benoeming nieuwe kascommissie
  7. Begroting 2022/2023
  8. Aftreden en benoeming van nieuwe bestuursleden
      Aftredend is Martijn Nieuwenhuijs als bestuurslid Algemene Zaken. 
      Als nieuw bestuurslid zal worden voorgesteld Sanne Obbens als Jeugdvoorzitter
      Vacature voorzitter is nog steeds vacant, wordt waargenomen door DB leden.
  9.  Plannen bestuur
  10 Rondvraag
  11 Sluiting

  Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient tenminste 3 keer 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste twaalf stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

  Bestuur FC Castricum
  Secretariaat