•  

   

   

  Algemene Ledenvergadering

  Het bestuur van FC Castricum nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 8 november a.s. aanvang 19.00 uur in de kantine. De documenten die betrekking hebben op de agenda liggen dan voorafgaand aan de ALV in de kantine ter inzage en zijn een week voorafgaand aan bovengenoemde datum op te vragen bij de penningmeester en secretaris van de vereniging. Tevens zullen de jaarverslagen, m.u.v. de financiële stukken, dan te vinden zijn op onze site onder clubinfo – ALV.

  Agenda

  1.            Opening
  2.            Vastelling agenda
  3.            Mededelingen
  4.            Goedkeuring notulen ALV 08/12/2022
  5.            Terugblik seizoen 2022/2023 w.o. de diverse jaarverslagen.
  6.            Presentatie jaarrekening 2022/2023
                 o Benoeming nieuwe kascommissie leden Jens Smit en Pieter Dijker 
                 o Verslag kascommissie
                 o Decharge bestuur.
  7             Begroting 2023/2024
  8.            Benoeming van nieuwe bestuursleden 
                 Als nieuw bestuurslid zal worden voorgesteld Sandy Klaver als bestuurslid evenementen
                 Vacature voorzitter is nog steeds vacant, wordt waargenomen door DB leden. 
  9.            Plannen bestuur
  10           Rondvraag
  11           Sluiting  

  Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient tenminste 3 keer 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste twaalf stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

  Bestuur FC Castricum
  Secretariaat