• FC Castricum heeft m.i.v. het seizoen 2009/2010 een kledingfonds. Dit fonds stelt zich tot doel om elk team te voorzien van een correct en uniform clubtenue. Het kledingfonds valt onder verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur.
  Het beheer van het kledingfonds is in handen van de Kledingcommissie, die tevens verantwoordelijk is voor de organisatie van de uitvoering. De coördinatoren van de diverse leeftijdsgroepen, de vertegenwoordiger van de seniorenteams, de trainers en leiders ondersteunen desgevraagd de commissie ten behoeve van een goede, praktische uitvoering.
  Ieder als speler geregistreerd lid stort jaarlijks een verplichte financiële bijdrage per seizoen in het fonds. Hiervan wordt sportkleding (shirt en broek) aangeschaft t.b.v. alle jeugd- en seniorenteams van FC Castricum. Sokken en keeperhandschoenen vallen niet onder de regeling van het kledingfonds.
  De jaarlijkse bijdrage voor de komende drie seizoenen is in een Buitengewone Vergadering vastgesteld op € 15,00 per spelend lid. Daarna kan de jaarlijkse bijdrage elk seizoen door de Algemene Leden Vergadering worden aangepast, dit met bijvoorbeeld de inflatiecorrectie,
  Voor nieuwe leden die zich in de loop van een seizoen aanmelden gelden de volgende bijdragen: van 1 juli tot 1 januari 100%; van 1 januari tot 1 juni 50%.
  Leden die gedurende het seizoen bij FC Castricum vertrekken, blijven de volledige bijdrage verschuldigd en hebben geen recht op restitutie.
  De verplichte bijdrage wordt aan het begin van het seizoen geïncasseerd, gelijktijdig met de contributie. Bij niet tijdige betaling van de kledingfonds bijdrage kan de betreffende speler niet deelnemen aan wedstrijden van FC Castricum.
  De kleding is eigendom van de vereniging en wordt aan het begin van ieder seizoen via de leiders in bruikleen gegeven aan de teams. De teamspelers zijn gezamenlijk als team verantwoordelijk voor de verstrekte tenues. De teamleiders ondertekenen bij ontvangst van de kleding een gebruiksovereenkomst, hiertoe gemachtigd door de leden, respectievelijk de ouders/verzorgers bij minderjarige leden. De ondertekende gebruiksovereenkomst wordt gearchiveerd door de commissie.
  Per team wordt het volgende verstrekt:
  Eén teamtas
  Max. 8 of 14 shirts voorzien van het FC Castricum embleem
  Max. 8 of 14 shorts voorzien van het FC Castricum embleem
  1 keepershirt (met FC Castricum embleem) voorzien van een nummer, alsmede 1 korte broek en 1 paar kousen
  Aangezien de sportkleding eigendom blijft van de vereniging, is het goed te weten welke regels van toepassing zijn bij het gebruik van de sportkleding. Daartoe zijn de volgende spelregels vastgesteld:
  1. De leider(s) van een team teken(t)(en) namens het team voor ontvangst bij de uitreiking van de tenues. Eén ondertekend exemplaar houdt de leider zelf, het andere wordt gearchiveerd door de commissie.
  2. De tenues worden na iedere wedstrijd door de leider (of een andere door de leider aangewezen persoon) ingenomen, gecontroleerd en in de teamtas gedaan. De leider stelt een wasschema op waarbij het uitgangspunt is, dat het wassen van de shirts steeds door ouders c.q. verzorgers geschiedt. Bij de eerstvolgende wedstrijd worden de gewassen tenues weer uitgereikt aan de spelers. De kosten komen daarbij ten laste van het team. Hierover dient echter wel overeenstemming binnen het team te zijn.
  3. In de kledingtassen liggen wasvoorschriften en deze dienen strikt te worden opgevolgd. De FC Castricum shirts dienen per team gezamenlijk te worden gewassen op een temperatuur niet hoger dan 40 graden Celsius (zie wasvoorschriften).
  4. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, wordt het team daarvoor aansprakelijk gesteld en worden ten laste van het team kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag, dat is vermeld in de gebruiksovereenkomst.
  5. De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van FC Castricum worden gebruikt en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door de commissie toestemming is verleend.
  6. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor ze is bedoeld.
  7. Zonder toestemming van het algemeen bestuur mogen op de kleding geen teksten of andere uitingen worden aangebracht.
  9. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden ten laste van het team kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag, dat is vermeld in de gebruiksovereenkomst.
  10. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. Deze meldt dit direct bij de commissie van FC Castricum. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de commissie.
  11. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoelt, dient de leider dit direct na constatering te melden bij de commissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de commissie. Bij vermeende diefstal moet een procesverbaal van aangifte van de politie worden overgelegd.
  12. Aan het einde van het voetbalseizoen dienen de leiders er voor te zorgen dat de tassen met alle kledingstukken en toebehoren worden ingeleverd bij de commissie. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt, dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of er is sprake van niet gemelde schade, worden ten laste van het team de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht, ter hoogte van het aanschafbedrag dat is vermeld in de gebruiksovereenkomst.
  13. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie.
  Procedure shirtsponsoring
  Met de introductie van het Kledingfonds is ook de procedure iets gewijzigd.
  Omdat de kleding van de leden is wordt vanaf heden alles in praktische zin door de Kledingcommissie gecoördineerd. Vooraf wordt door de RAS-commissie alles op gebied van de contracten geregeld. De RAS-commissie geeft dus als het ware de Kledingcommissie opdracht tot de uitvoering.
  Stapsgewijs ziet de procedure er als volgt uit:
  1) De aspirant-sponsor wordt onder de aandacht gebracht bij de RAS-commissie.
  2) De RAS bespreekt met aspirant-sponsor de mogelijkheden.
  3) De RAS stelt een pro-forma contract op.
  4) Het contract wordt besproken met de aspirant-sponsor
  5) De RAS en de aspirant-sponsor ondertekenen het contract.
  6) De RAS draagt de Kledingcommissie op het contract tot uitvoer te brengen.
  7) Het proces van bedrukking etc. wordt verzorgd door de Kledingcommissie.
  8) De kleding wordt uitgereikt aan het betreffende team.
  9) De Kledingcommissie bewaakt het contract en rapporteert aan de RAS.
  De betrokken commissies hechten veel waarde aan het volgen van bovenstaande procedure.

  Namens de RAS-commissie