• Haalbaarheidsonderzoek zwembadvoorziening Noord End  en F.C. Castricum

  In april van dit jaar heeft een delegatie van het bestuur van F.C. Castricum, net als andere stakeholders uit het gebied Noord End, een brainstormsessie gehad met de gemeente. Het doel  was een inventariserend gesprek over met name mogelijke opties voor een zwemvoorziening in Noord End. De gemeenteraad heeft eerder het besluit genomen dat een eventueel nieuw zwembad gebouwd zou moeten worden in het gebied bij de sportcomplexen Noord End, maar had nog niet besloten welke locaties daarvoor concreet in aanmerking kwamen.

  Helaas niet via de gemeente maar via de media hebben we inmiddels vernomen dat de beslissing over de locatie van het nieuw te realiseren zwembadcomplex op zeer korte termijn (2 november a.s.) genomen zal worden. 
  Ook hebben wij via de media begrepen dat van alle mogelijke alternatieven er voor de gemeente op dit moment  maar twee opties  zijn overgebleven  die voor vestiging van een zwembad in aanmerking komen, beiden op velden die F.C. Castricum nu in gebruik heeft (veld 2 of veld 5).

  Wij hebben de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders laten weten dat, hoewel wij in het verre voortraject met andere mogelijk belanghebbenden middels brainstorm sessies op de hoogte zijn gehouden, wij als bestuur van FC Castricum niet hebben ingestemd met aanpassingen aan ons complex.

  Wij hebben ook gemeld dat wij het betreuren dat wij niet vooraf op de hoogte zijn gesteld van het aan de raad voorgelegde raadsvoorstel en daardoor bijvoorbeeld niet in de gelegenheid zijn gesteld onze reactie op het rapport kenbaar te maken, voordat de gemeenteraad daarover een besluit neemt . Wij hebben aangegeven dat we als bestuur graag alsnog in de gelegenheid worden gesteld onze reactie op de nu voorliggende plannen aan de gemeente kenbaar te maken en wel voordat de raad op 2 november a.s. een besluit neemt..

  In de brief aan de gemeente hebben we ook aangegeven dat voordat wij een dergelijke voor onze club ingrijpende beslissing aan de leden kunnen voorleggen, er duidelijkheid zal moeten zijn over de praktische en financiële gevolgen van de plannen voor onze vereniging.

  Bestuur