• PRIVACYVERKLARING FC CASTRICUM

  Inleiding
  In deze verklaring zet FC Castricum uiteen welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe die worden beschermd. Het gaat om persoonsgegevens van onder meer leden, werknemers, vrijwilligers, donateurs, sponsors, deelnemers aan activiteiten bij FC Castricum, zoals toernooien, en bezoekers en gebruikers van de website van FC Castricum.nl. FC Castricum besteedt veel aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens. FC Castricum houdt zich daarbij aan de wet- en regelgeving die daarop betrekking heeft, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

  1. Algemeen
  1.1. De doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt staan in artikel 2. De verwerking geschiedt niet voor andere doeleinden. Welke gegevens worden verwerkt is afhankelijk van de activiteit waarvoor dat geschiedt. Je persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor zover dit verenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
  1.2. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien en voor zover is voldaan aan minimaal één van de volgende grondslagen uit de AVG:
  (a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
  (b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  (c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op FC Castricum rust;
  (d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
  (e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan FC Castricum is opgedragen;
  (f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FC Castricum of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

  2. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
  2.1. FC Castricum verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen om de verenigingsactiviteiten te kunnen uitvoeren. Dit zijn in het bijzonder de volgende activiteiten:
  (a) het voeren van haar ledenadministratie (Sportlink), het aanvragen van het lidmaatschap KNVB en het voeren van de (factuur)administratie van donateurs en sponsors;
  (b) het faciliteren van het voetballen, waaronder de deelname aan wedstrijden, competities, trainingen, toernooien en de organisatie en communicatie rond teamindelingen;
  (c) vermelding van leden op de verjaardagskalender* op de homepage website van FC Castricum;
  (d) vermelding van de naam van leden op teampagina’s* op de website van FC Castricum;
  *Let op: het ‘Privacy level’ kan worden ingesteld door de betrokkene zelf via de voetbal.nl App;
  (e) het organiseren van evenementen door FC Castricum op haar terrein (bijvoorbeeld de slotdag) of daarbuiten (bijvoorbeeld de Strandloop);
  (f) het faciliteren van de activiteiten van doelgroepen binnen FC Castricum, zoals de Vrienden van FC Castricum, waaronder de organisatie van evenementen voor deze doelgroepen en het voeren van een ledenadministratie voor deze doelgroepen;
  (g) het beheer van de organisatie van FC Castricum, zoals het administreren van de diverse commissies;
  (h) het informeren van leden over de activiteiten en organisatie van FC Castricum, onder meer via de website, via elektronische post;
  (i) het screenen van vrijwilligers;
  (j) het uitvoering geven aan de bepalingen zoals opgenomen in de Statuten en Reglementen van FC Castricum;
  (k) de afhandeling van klachten en de registratie van incidenten;
  (l) de personeels- en salarisadministratie van haar werknemers;
  (m) de administratie van haar vrijwilligers;
  (n) het beoordelen van de aanvraag van lidmaatschap of vrijwilliger;
  (o) het aanbieden en beheren van besloten websites voor haar leden en vrijwilligers en om, bijvoorbeeld door middel van cookies, informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van websites;
  (p) het waarborgen van de veiligheid en de goede sfeer op de accommodatie van FC Castricum of ten behoeve van evenementen van FC Castricum;
  (q) activiteiten ten behoeve van doeleinden waarover betrokkenen vooraf separaat worden geïnformeerd;
  (r) activiteiten om te voldoen aan wettelijke vereisten, zoals vereisten met betrekking tot het voeren van een boekhouding en het voldoen aan fiscale wetgeving.
  (s) het in standhouden van een spelersvolgsysteem (Talento).

  3. Foto’s en video’s
  3.1. Tijdens de trainingen, wedstrijden en/of activiteiten bij of van FC Castricum kunnen foto’s worden genomen of filmopnamen worden gemaakt. Foto’s en filmopnamen die zijn gemaakt kunnen bijvoorbeeld promotionele doeleinden dienen of dienen als vastlegging van bepaalde festiviteiten/activiteiten of bijzondere gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld een kampioenschap. Op deze beelden kunnen derhalve leden van FC Castricum, leden van andere verenigingen of bezoekers op het terrein van FC Castricum te zien zijn. Deze beelden kunnen op de website worden gebruikt.
  3.2. Indien tegen het gebruik van bepaald beeldmateriaal bezwaar bestaat, dan dient dit via privacy@fccastricum.nl kenbaar te worden gemaakt. Het betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. FC Castricum heeft het recht het verwijderverzoek af te wijzen, indien het algemene actiebeelden of sfeerbeelden betreft waarop betrokkene niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd.
  3.3. Op veld 1 worden door Voetbal TV opnamen van wedstrijden gemaakt. De beelden worden (live) uitgezonden door Voetbal TV. De beelden kunnen via een online verbinding worden bekeken. De verwerking van de beelden gebeurt door VoetbalTV.
  3.4. Indien er bij een spelend lid of bij ouders/verzorgers van een jeugdlid dan wel bij (ouders/verzorgers van een jeugd) lid van een andere vereniging bezwaar tegen bestaat dat er live opnamen worden gemaakt van een door het betreffende lid/jeugdlid te spelen wedstrijd op veld 1 dan kan dit bezwaar kenbaar worden gemaakt via privacy@fccastricum.nl

  4. Cookies
  4.1. FC Castricum maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de website wordt bezocht. Het cookie onthoudt wat de betrokkene invult op de website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de website op de desbetreffende betrokkene kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.
  4.2. FC Castricum kan ook gebruik maken van analytische cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website en App.
  4.3. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies kan doorgaans gevonden worden in de instructies/met behulp van de Help-functie van uw browser. Sommige functies op de website werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen.
  4.4. Voor zover FC Castricum gebruikt maakt van andere cookies, kunnen betrokkenen daarover separaat geïnformeerd worden bij het bezoeken van de betreffende website en indien wettelijk vereist zal daartoe om toestemming worden gevraagd.
  4.5. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als jij de overtuiging hebt dat wij zonder die ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@fccastricum.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

  5. Ontvangers van persoonsgegevens
  5.1. FC Castricum deelt de persoonsgegevens die zij verwerkt niet met derden, behalve voor zover dit in dit artikel anders is vermeld.
  5.2. Ten behoeve van de organisatie van activiteiten waarvoor een betrokkene zich heeft opgegeven, is FC Castricum gerechtigd de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken aan de bij de organisatie betrokken derden. Zo worden in het kader van de organisatie van de competitie gegevens van leden en vrijwilligers (zoals bijvoorbeeld scheidsrechters, assistent-scheidsrechters) doorgegeven aan de KNVB en andere clubs.
  5.3. FC Castricum kan persoonsgegevens aan een derde verstrekken indien zij daartoe de toestemming van betrokkene heeft verkregen.
  5.4. FC Castricum kan ten behoeve van de ondersteuning van haar administratieve activiteiten verwerkers of andere dienstverleners inschakelen, bijvoorbeeld ten behoeve van de salarisadministratie, betaling van lidmaatschapsgelden of het incasseren van (lidmaatschap) gelden. Met verwerkers wordt in dat geval een overeenkomst gesloten die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt, onder andere met betrekking tot beveiliging en vertrouwelijkheid.
  5.5. FC Castricum kan persoonsgegevens aan derden verstrekken indien
  dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van FC Castricum in het belang van haar betrokkene is.

  6. Beveiliging persoonsgegevens
  FC Castricum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met FC Castricum via privacy@fccastricum.nl

  7. Bewaartermijn
  7.1. FC Castricum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in artikel 2 bedoelde doeleinden.
  7.2. Tenzij betrokkene toestemming geeft voor een langere bewaartermijn, worden lidmaatschapsgegevens maximaal tot 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard. Gegevens van vrijwilligers, donateurs en sponsors worden na het vervallen van de relatie niet bewaard, behoudens het eerder in dit artikel bepaalde. Gegevens van werknemers worden maximaal 7 jaar bewaard (de termijn van de wettelijke boekhoudplicht en de fiscale bewaartermijn).
  Daarna kunnen de gegevens, met inachtneming van het eerder in dit artikel bepaalde, worden overgebracht naar een archiefbestand (ten behoeve van een reünie of bijzondere gebeurtenis), dat alleen toegankelijk is voor gebruikers die daartoe door het bestuur van FC Castricum zijn geautoriseerd. De gegevens in het archiefbestand worden voor onbepaalde duur bewaard.

  8. Rechten van betrokkene
  8.1. Betrokkene heeft het recht FC Castricum te verzoeken om inzage in op hem betrekking hebbende persoonsgegevens en om
  FC Castricum te verzoeken om rectificatie van de persoonsgegevens, deze te wissen of om beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht om gegevensoverdraagbaarheid te verlangen, een en ander met inachtneming van de beperkingen die de AVG daaraan stelt.
  8.2. Wanneer de verwerking op toestemming is gebaseerd, dan heeft betrokkene het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
  8.3. De gegevens die bij aanvraag van het lidmaatschap of de aanmelding als vrijwilliger worden gevraagd en die niet als optioneel zijn geïdentificeerd, heeft FC Castricum nodig om aan haar wettelijke plichten te voldoen dan wel om haar verenigingsactiviteiten te kunnen uitvoeren, waaronder het uitoefenen van haar rechten zoals opgenomen in de Statuten en Reglementen van FC Castricum. Indien deze verplichte gegevens niet worden verstrekt, is FC Castricum gerechtigd de aanvraag niet in behandeling te nemen.

  9. Cameratoezicht
  Bij FC Castricum is cameratoezicht. Daarvoor is een separaat Protocol Cameratoezicht opgesteld. Dit Protocol maakt onderdeel uit van deze Privacyverklaring en wordt als bijlage aan deze verklaring gehecht. Als de bepalingen in deze Privacyverklaring afwijken van de bepalingen in het Protocol, dan gelden de bepalingen in het Protocol.

  Klik hier voor protocol.

  10. Wijzigingen
  FC Castricum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij adviseren je daarom om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  11. Contact
  Heb je vragen of opmerkingen of suggesties of wil je een verzoek doen op grond van deze Privacyverklaring, dan kan je contact opnemen met FC Castricum via privacy@fccastricum.nl